Limitovaná prázdninová nabídka: 3 aplikátory za cenu jednoho časově omezená nabídka od 18. 6. 2024 do 18. 7. 2024 nebo do vyprodání zásob Přejít k nabídce

Obchodní podmínky

obchodní společnosti
ZES Brno, a.s.
se sídlem Sladovnická 518/4, Brněnské Ivanovice, 620 00 Brno
identifikační číslo: 49969510
zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1222
pro prodej vybraného zboží prezentovaného na internetové adrese www.pulzni-magnetoterapie.cz

1. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") obchodní společnosti ZES Brno, a.s., se sídlem Sladovnická 518/4, Brněnské Ivanovice, 620 00 Brno, identifikační číslo: 49969510, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1222 (dále jen "prodávající") upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "občanský zákoník") vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen "kupní smlouva"), jejímž předmětem je prodej magnetoterapeutických přístrojů (dále jen "zboží") prezentovaných prodávajícím na internetové adrese www.pulzni-magnetoterapie.cz (dále také "webová adresa"), uzavírané mezi prodávajícím a další fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen "kupující")

(kupující a prodávající dále společně jen "strany")

1.1. Prodávající je právnická osoba vykonávající podnikatelskou činnost v oblasti prodeje magnetoterapeutických přístrojů s provozovnou na adrese Sladovnická 518/4, Brněnské Ivanovice, 620 00 Brno (dále také "provozovna").

1.2. Prodávající provozuje činnost podle ust. 1.2. těchto obchodních podmínek pod značkou RENAISSANCE® na základě ochranné známky slovní, č. zápisu 158988, a ochranné známky kombinované, č. zápisu 270892.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. Uzavření kupní smlouvy

2.1. Kupní smlouvu strany uzavírají v písemné formě v místě provozovny nebo mimo provozovnu. Kupní smlouvu mohou strany rovněž uzavřít prostřednictvím telefonu nebo emailu.

2.2. Ustanovením 2.1. ani žádným jiným ustanovením těchto obchodních podmínek není omezena možnost prodávajícího a kupujícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. V takových případech se na uzavření kupní smlouvy přiměřeně použijí ustanovení těchto obchodních podmínek obsahem a účelem nejbližším způsobu uzavírání kupní smlouvy.

2.3. Na základě uzavřené kupní smlouvy podle ust. 2.1. a 2.2. těchto obchodních podmínek se kupující zavazuje prodávajícímu zaplatit sjednanou kupní cenu a náklady podle ust. 4.4. těchto obchodních podmínek a současně převzít od prodávajícího sjednané zboží. Prodávající se zavazuje předat kupujícímu sjednané zboží řádně a včas.

2.4. Veškerá prezentace zboží umístěná na webové adrese prodávajícího, zahrnující mj. informace o prodávajícím, zboží aj., je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

2.5. Ceny jednotlivého zboží sdělí prodávající na žádost kupujícího prostřednictvím katalogu nebo jiným vhodným způsobem. Ceny zboží jsou vždy uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků.

2.6. Cenu nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou, sdělí prodávající na žádost kupujícího.

2.7. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží sdělí prodávající na žádost kupujícího prostřednictvím katalogu nebo jiným vhodným způsobem. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží sdělené kupujícímu prostřednictvím katalogu nebo jiným vhodným způsobem platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3. Uzavření kupní smlouvy prostředky komunikace na dálku

3.1. Ustanovení tohoto článku se použijí pouze na uzavírání kupních smluv prostřednictvím telefonu a uzavírání kupních smluv prostřednictvím emailu (dále také společně jako "prostředek komunikace na dálku").

3.2. Kupní smlouvu prostřednictvím telefonu strany uzavírají za užití monitorovaného telefonického hovoru tak, že osoba jednající za prodávajícího, jeho jménem, sdělí kupujícímu nabídku s navrhovaným obsahem smlouvy. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká akceptací kupujícího, tedy výslovným projevem kupujícího k telefonicky sdělené nabídce prodávajícího s navrhovaným obsahem kupní smlouvy.

3.3. Před uzavřením kupní smlouvy podle ust. 3.2. těchto obchodních podmínek prodávající sdělí kupujícímu údaje o své totožnosti, označení zboží a popis jeho hlavních vlastností, cenu zboží, údaje o trvání závazku z kupní smlouvy a seznámí ho s obsahem článku 5. těchto obchodních podmínek.

3.4. Pro uzavření kupní smlouvy prostřednictvím emailu odešle kupující nezávaznou poptávku na zboží prezentovaného na webové adrese prodávajícího prostřednictvím emailové schránky na podpora@pulzni-magnetoterapie.cz nebo info@pulzni-magnetoterapie.cz, která musí obsahovat zejména fakturační údaje kupujícího, adresu elektronické pošty kupujícího (dále jen "elektronická adresa kupujícího"), údaje o objednávaném zboží, a dále by měla obsahovat:

3.4.1. údaje o způsobu úhrady kupní ceny zboží podle článku 4. těchto obchodních podmínek,

3.4.2. údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží podle článku 6. těchto obchodních podmínek aj.

3.5. Ustanovení 3.4. těchto obchodních podmínek se přiměřeně použijí na nezávaznou poptávku učiněnou prostřednictvím online kontaktního formuláře zveřejněného na webové adrese prodávajícího.

3.6. Při uzavírání kupní smlouvy prostřednictvím emailu kupující odesláním nezávazné poptávky podle ust. 3.4. nebo 3.5. těchto obchodních podmínek potvrzuje, že se předem seznámil s obsahem těchto obchodních podmínek přístupných na webové adrese prodávajícího.

3.7. Po obdržení nezávazné poptávky podle ust. 3.4. a 3.5. těchto obchodních podmínek zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího nabídku s navrhovaným obsahem smlouvy, těmito obchodními podmínkami a s formulářem podle ust. 5.2. těchto obchodních podmínek. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím podle ust. 3.4. a 3.5. těchto obchodních podmínek vzniká akceptací nabídky prodávajícího kupujícím, tedy výslovným projevem kupujícího k emailem sdělené nabídce prodávajícího s navrhovaným obsahem kupní smlouvy, přičemž kupující svoji akceptaci nabídky prodávajícího odešle na emailovou adresu (email).

3.8. Strany mohou namísto postupu podle ust. 3.7. těchto obchodních podmínek po obdržení nezávazné poptávky podle ust. 3.4. a 3.5. těchto obchodních podmínek prodávajícím dále postupovat a uzavřít kupní smlouvu podle ust. 3.2. a 3.3. těchto obchodních podmínek.

3.9. Před uzavřením kupní smlouvy pomocí prostředků komunikace na dálku je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které kupující při sjednávání kupní smlouvy sdělil prodávajícímu.

3.10. Prodávající neprodleně poté, kdy dojde k uzavření kupní smlouvy pomocí prostředků komunikace na dálku, tuto skutečnost potvrdí kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího, popř. jiným vhodným způsobem. K potvrzení musí být přiloženo i písemné vyhotovení sjednané kupní smlouvy, tyto obchodní podmínky a formulář podle ust. 5.2. těchto obchodních podmínek.

3.11. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení uzavření kupní smlouvy (například písemně či telefonicky).

3.12. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

4. Cena zboží a platební podmínky

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

- v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese Sladovnická 518/4, Brněnské Ivanovice, 620 00 Brno;

- v hotovosti nebo platební kartou na dobírku v místě určeném kupujícím při sjednávání obsahu kupní smlouvy;

- bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. (číslo účtu), vedený u společnosti (banka) (dále jen "účet prodávajícího");

4.2. Ustanovením 4.1. těchto obchodních podmínek není omezena možnost smluvních stran sjednat platební podmínky za individuálně sjednaných podmínek.

4.3. Ustanovení 4.1. a 4.2. těchto obchodních podmínek se nevztahuje na kupní smlouvy uzavřené v souladu s ust. 3.2. těchto obchodních podmínek. Pro případ uzavření kupní smlouvy v souladu s ust. 3.2. těchto obchodních podmínek může kupující uhradit kupní cenu pouze bezhotovostně převodem na účet prodávajícího nebo v hotovosti nebo platební kartou na dobírku v místě určeném kupujícím při sjednávání obsahu kupní smlouvy.

4.4. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši s výjimkou případů podle ust. 6.3. těchto obchodních podmínek. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.5. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ust. 6.2. těchto obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

4.6. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.7. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby, který mu bude sdělen při uzavření kupní smlouvy nebo v potvrzení podle ust. 3.10. těchto obchodních podmínek.

4.8. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.9. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.10. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího, popř. jiným vhodným způsobem.

5. Odstoupení od kupní smlouvy

5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v ust. 5.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího podpora@pulzni-magnetoterapie.cz.

5.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle ust. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu, a to kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.4. V případě odstoupení od smlouvy dle ust. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

5.5. Kupující je oprávněn od smlouvy kdykoliv odstoupit i v době před převzetím zboží. V takovém případě vrátí prodávající kupní cenu kupujícímu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet kupujícího, který kupující sdělí prodávajícímu současně s odstoupením od kupní smlouvy.

5.6. Odstoupí-li kupující od uzavřené kupní smlouvy před převzetím zboží, ale v době, kdy bylo prokazatelně prodávajícím kupujícímu odesláno, platí podmínky jako by k odstoupení došlo po převzetí zboží.
V případě platby zboží dobírkou nemá kupující povinnost zasílat prodávajícímu odstoupení v písemné formě. Jako doklad o odstoupení pro prodávajícího slouží informace od dopravce, že si klient zboží nepřevzal.

5.7. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.8. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet uvedený v odstoupení.

5.9. Ust. 5.1. až 5.8. těchto obchodních podmínek se nevztahují na kupní smlouvy, jejichž smluvním stranami je prodávající a dále kupující, který je právnickou osobou či fyzickou osobou, jež jedná při koupi zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání (dále také "podnikatel"). Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od těchto kupních smluv v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

5.10. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

6. Přeprava a dodání zboží

6.1. Prodávající dodá zboží kupujícímu kompletní, a to nejpozději do 10 dnů od uzavření smlouvy s výjimkou případů podle ust. 6.2. těchto obchodních podmínek.

6.2. V případě bezhotovostní platby podle ust. 4.3. těchto obchodních podmínek se prodávající zavazuje dodat sjednané zboží kupujícímu do 10 dnů od uhrazení kupní ceny bezhotovostním převodem; ust. § 2119 odst. 1, věta první, občanského zákoníku se nepoužije.

6.3. Pokud smluvní strany uzavřou kupní smlouvu, jejímž předmětem je zboží, jehož cena přesahuje částku 10.000,- Kč, je kupující zbaven povinnosti hradit náklady spojené s balením a dodáním zboží; tím není dotčeno ust. 6.4. těchto obchodních podmínek.

6.4. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.5. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

6.6. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo smluvními stranami sjednáno, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.7. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

6.8. Doklady ke zboží, zejména daňový doklad, certifikáty, doručuje prodávající kupujícímu současně se zbožím, je-li kupní cena splatná při převzetí zboží, jinak nejpozději do 10 dnů od převzetí zboží kupujícím.

6.9. Ustanovením 6.1. a 6.2. těchto obchodních podmínek není omezena možnost prodávajícího dodat zboží kupujícímu za individuálně sjednaných podmínek.

7. Práva z vadného plnění

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

7.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

7.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

7.2.3. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

7.2.4. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

7.4. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u:

7.4.1. generátoru pulzů DUO FORTE ve lhůtě 48 měsíců (4 roky) od převzetí;

7.4.2. aplikátoru ve lhůtě 24 měsíců od převzetí.

7.5. V ostatních případech kromě těch uvedených v ust. 7.4. těchto obchodních podmínek je kupující oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u daného zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

7.6. V lhůtě podle ust. 7.4. a 7.5. může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u prodávajícího ohledně vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

7.6.1. odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;

7.6.2. bezplatné odstranění vady opravou;

7.6.3. přiměřenou slevu z kupní ceny;

7.6.4. nebo vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

7.7. Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

7.8. U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

7.9. Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

7.10. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

7.11. Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl, nebo ji sám způsobil.

8. Reklamační řád

8.1. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny: Sladovnická 518/4, Brněnské Ivanovice, 620 00 Brno, či na adrese elektronické pošty na adresu prodávajícího podpora@pulzni-magnetoterapie.cz.

8.2. Uplatní-li kupující právo z vadného plnění u prodávajícího písemně nebo elektronicky, uvede své kontaktní údaje a popis závady. Kupující současně uvede, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo tak učiní bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.

8.3. Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

8.4. Kupující je povinen prokázat nákup zboží, a to zejména dokladem o koupi. Lhůta pro vyřízení uplatněného práva kupujícího z vadného plnění běží od předání/doručení zboží prodávajícímu. Zboží musí být při přepravě zabaleno v originálním nebo jiném vhodném obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození, musí být čisté a kompletní.

8.5. Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu prodávající písemně, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.

8.6. Prodávající je povinen bezodkladně, v případě kupujícího, který není podnikatel, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně vyrozumět kupujícího o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení.

8.7. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

8.8. Záruka se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost prodávajícího jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části.

8.9. U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů.

9. Další práva a povinnosti smluvních stran

9.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží okamžikem zaplacení celé kupní ceny zboží. V případech podle ust. 4.3. těchto podmínek má prodávající až do předání zboží práva a povinnosti schovatele.

9.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

9.3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

9.4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

10. Ochrana osobních údajů

10.1. Ustanovení tohoto článku se vztahuje pouze na kupní smlouvy, jejichž smluvním stranami je prodávající a dále kupující, který je fyzickou osobou. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

10.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako "osobní údaje").

10.3. Kupující, který je fyzickou osobou, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

10.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje při sjednávání kupní smlouvy uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

10.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

10.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou.

10.7. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě nebo v tištěné podobě.

10.8. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

10.9. Prodávající je povinen bezprostředně po zahájení telefonického hovoru podle ust. 3.2. těchto obchodních podmínek informovat kupujícího, že probíhající hovor je monitorován a současně sdělit účel monitoringu. Předtím, než kupující v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy podle ust. 3.2. těchto obchodních podmínek sdělí prodávajícímu své osobní údaje, je prodávající povinen získat od kupujícího jeho souhlas se zpracováním osobních údajů prodávajícím; bez výslovného souhlasu kupujícího nelze kupní smlouvu uzavřít.

10.10. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

10.10.1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

10.10.2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

10.11. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

11. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

11.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

11.2. Prodávající se zavazuje zasílat informace ve smyslu ust. 11.1. v přiměřené míře tak, aby se nejednalo o dotěrné obtěžování, jinou nekalosoutěžní praktiku, resp. jinak nezasahoval do práv a oprávněných zájmů kupujícího.

11.3. Kupující je oprávněn kdykoli odvolat svůj souhlas podle ust. 11.1.; v takovém případě je povinen odvolání souhlasu písemně sdělit prodávajícímu.

12. Doručování

12.1. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

12.2. Má se za to, že zásilka odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb došla třetí pracovní den po odeslání.

13. Závěrečná ustanovení

13.1. Vztah založený kupní smlouvou se řídí českým právem a to i tehdy, je-li kupující zahraniční osobou.

13.2. Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.

13.3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

13.4. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

13.5. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy a vzorové poučení o právu na odstoupení od smlouvy.

13.6. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Sladovnická 518/4, Brněnské Ivanovice, 620 00 Brno, adresa elektronické pošty podpora@pulzni-magnetoterapie.cz, telefon 530 501 522.

V Brně dne 1. 11. 2017

ZES Brno, a.s.

Chci poradit
Upozornění: Nevyužívejte obsah těchto webových stránek, nebo jakýkoliv jiný obsah na internetu ke stanovení diagnózy. Správnou diagnózu může vždy stanovit pouze odborný lékař. Neodkládejte návštěvu lékaře a řešte svůj zdravotní stav včas.
Kontraindikace pro použití magnetoterapie: elektronické lékařské zařízení, v období těhotenství, při krvácení. Více o kontraindikacích zde.
Čtěte návod na obsluhu před použitím.
Prodloužená záruka Snadná obsluha Český výrobek Prověřená kvalita Zákaznická podpora
Magnetoterapeutický prostředek Duo Forte je přístroj určený k léčbě nízkofrekvenčním magnetickým polem v domácím i klinickém prostředí. Duo Forte je aplikovatelný k léčbě v rámci fyzioterapie, také se zaměřením na konkrétní zdravotní obtíže.
Vše přímo od výrobce: nabízíme prodlouženou záruku, servis a bezplatnou zákaznickou podporu a péči.
© Magnetoterapie Renaissance® Bezplatná infolinka (+420) 800 810 800 E-mail: info@pulzni-magnetoterapie.cz
Limitovaná prázdninová nabídka: 3 aplikátory za cenu jednoho časově omezená nabídka od 18. 6. 2024 do 18. 7. 2024 nebo do vyprodání zásob Přejít k nabídce